Blijf in gesprek met uw mensen.

Vooral jongere medewerkers ervaren relatief veel werkstress en vermoeidheidsklachten (rapport Arbo Unie). Dat vertaalt zich misschien niet meteen tot hogere verzuimcijfers maar heeft hoe dan ook nadelige effecten op de werkvloer. Prestaties blijven achter door gebrek aan veerkracht en ook hun persoonlijke ontwikkeling stagneert.

Problemen voorkomen is beter dan ingrijpen als het misgaat.

Verminderde inzetbaarheid heeft altijd impact op de bedrijfsresultaten. Vitale en happy medewerkers zijn een kritische succesfactor. HRM wil problemen voorkomen door de achterliggende oorzaken op te sporen en aan te pakken. Maar hoe wéét je wat de die oorzaken zijn en welke het eerst moeten worden aangepakt. Een jaarlijks terugkerend medewerkerstevredenheidsonderzoek is een momentopname en geeft een te beperkt inzicht.

Happy2Work geeft meer inzicht en op tijd!

Het Happy2Work onderzoek maakt gebruik van de speciaal voor dit doel ontwikkelde Happy2Work-app©. Happy2Work meet periodiek en over een langere periode het welbevinden, de betrokkenheid en de motivatie van uw medewerkers. Samen met u bepalen we de thema’s van het onderzoek. Zo kunt u de uitkomsten gebruiken voor de (beleids)doelen van úw organisatie. Bijvoorbeeld het terugdringen van het ziekteverzuim, het vergroten van de betrokkenheid, werken aan het optimaliseren van de professionalisering, terugdringen van stress of veranderingen in het kader van duurzame inzetbaarheid. Daarmee heeft uw organisatie een krachtig instrument voor beleidsvorming en voor een tijdige evaluatie van de effecten.

Praktijkonderzoek

De opzet van het Happy2Work onderzoek en bruikbaarheid van de Happy2Work-app© worden op dit moment in de praktijk onderzocht door Jennifer Maciosek. Tot nu toe laten de uitkomsten van het onderzoek, gebaseerd het stelselmatig beantwoorden van vragen over het plezier op werkvloer en professionalisering het volgende beeld zien. Bedrijfsspecifieke uitkomsten zijn om redenen van anonimiteit op deze website uiteraard niet genoemd.

Interessant om te zien is dat medewerkers zin hebben om zich verder te ontwikkelen en in het algemeen bereid zijn om zich te professionaliseren. Maar zij geven ook aan dat ze in het algemeen onvoldoende in staat gesteld worden om trainingen te kunnen volgen.

Een evaluatie over de bruikbaarheid van de app onder 98 deelnemers leverde de volgende resultaten op:

  • Alle deelnemers vinden de app gemakkelijk in het gebruik.
  • Bijna alle deelnemers (96%) vonden het plezierig om de vragen op deze manier te beantwoorden.
  • 98% van de deelnemers zagen een toegevoegde waarde van de app. Ze vonden dat de geboden anonimiteit de laagdrempeligheid vergroot en uitnodigt om de vragen eerlijk te beantwoorden. Verder vonden ze dat er veel thema’s aan bod komen. Als andere toegevoegde waarden werden genoemd dat het geen momentopname is. Omdat de vragen zijn to- the-point dwingt het beantwoorden ervan je om dieper over je werk na te denken.

Lees meer